ជួលក្រុមហ៊ុន Phnom Penh HR សម្ភាសន៍បេក្ខជនតាមអនឡាញជំនួស (Hire to Interview Candidate Online)👉ការសម្ភាសន៍គឺផ្តោតទៅលើ “ជំនាញបច្ចេកទេសនិងសម្ថភាព ” នៃបេក្ខជន

$22.00$77.00

Clear